Vetenskapen Analytisk Trilogi

Analytisk trilogi är, som namnet visar, en experimentell vetenskap baserad på ett analytiskt arbete, både om människan själv och om det samhälle hon lever i. Från första början insåg Keppe dessutom att både människan och samhället i grunden består av tre självständiga men ändå oskiljaktiga element, i likhet med kristendomens syn på treenigheten:

Hos Människan: Känsla, tanke och handling.

Samhället: Teologi, filosofi och vetenskap.

Gud: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Trilogisk psykopatologi

Keppe påpekar att de viktigaste orsakerna till mentala och även kroppsliga sjukdomar är relaterade till psykiska faktorer. Det vill säga faktorer som uppstår ur individens eget inre, länkat till det inverterade bruket av viljan. Som en följd utvecklade Keppe den första verkliga psykologiska vetenskapen.

Genom att applicera psykoanalytisk vetenskap på studier inom filosofi och metafysik, upptäckte Keppe att psykisk sjukdom (neuros och psykos) liksom organiska och sociala sjukdomar, är resultatet av att vi förvränger och förstör vår ursprungliga sundhet. Han följer det filosofiska tänkandet som på latin uttrycks med frasen malum privatio boni – det onda är förnekelse av godhet. Inom det vetenskapliga området skulle vi alltså på samma sätt kunna säga att sjukdom är en förnekelse av hälsa.

Trilogisk sociopatologi

Ett annat viktigt studieområde är inom sociopatologi. Det vill säga de patologier som finns på ett samhälleligt plan och som alla individer lider av utan att i många fall märka det när den organiseras för att tjäna dem som uppehåller en patologisk socioekonomisk makt. Den här typen av organisationer, vars lagar och filosofi bygger på inverterade värden, är ytterligare en orsak till psykiska och fysiska sjukdomar.

Trilogisk spiritopatologi

Keppe förenar andlighet och vetenskap och anser att människan i sin essens skapades god, vacker och sann, men att hon på grund av motstånd mot det goda och skaparen har inverterat sin vilja och gått från ett fullkomligt beteende till sjukdom och lidande.

Medvetandegörelse

Medvetandegörelse av denna problematik (psykopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

Nya fysiken

Keppes studier inom fysiken utmynnade i att han gav den ett nytt namn – Den nya fysiken. Detta eftersom desinversionen av Aristoteles metafysik möjliggjorde förståelsen av att energin är det mest grundläggande elementet hos alla varelser. Han skrev betydande verk i ämnet som kulminerade i boken där han förenar fysik, biologi och psykologi. Tekniken kring Keppemotorn (www.keppemotor.com) är den praktiska tillämpningen av den nya fysiken, av Keppe även kallad magnetonica (studiet av magnetism).